eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

7.5.2016

KOSTI ry

KOSTI ry perustettiin vuonna 2001 valvomaan yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistämään jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantamaan jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaalla.Keski-Pohjanmaan alueella yhteisöllisyys näkyy voimakkaana ja monipuolisena järjestösektorin toimintana. Alueen runsaalla 2000 yhdistyksellä on suuri merkitys rakennettaessa keskipohjalaista hyvinvointia. Paikallisella yhdistystoiminnalla on keskeinen tehtävä osallistumismahdollisuuksien sekä ihmisten keskinäisen vertaistuen tarjoajina, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä asiantuntevan tiedon tarjoajana. Paikalliset yhdistykset tavoittavat laajalti erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Valtaosa yhdistyksistä on pieniä paikallisyhdistyksiä, joiden resurssit ovat niukat. Keski-Pohjanmaalla on vain vähän alueellisia, isompia järjestöjä.
 
Yhdistysten yhteistyön hajanaisuus, koordinoimattomuus ja tiedonkulun ongelmat loivat tarpeen kansalaistoiminnan keskuksen luomiseen alueelle, pitkän tähtäimen tavoitteena laajempi järjestötalo. Yhdistykset toimivat hajallaan ja tieto yhdistyksistä, niiden toiminnoista ja palveluista ei ollut keskitettyä. Tarvittiin myös lisää kansalaisten kokoontumistiloja. Näitä tarpeita palvelemaan luotiin hankkeen kautta SILTA yhteisöklubi, jonka toimintaa KOSTI ry hallinnoi ja sitä rahoittavat RAY Raha-automaattiyhdistys ja Kokkolan kaupunki. SILTA yhteisöklubin kautta KOSTI ry toteuttaa toimintansa tarkoituspykälää. KOSTI ry kokoaa yhteen niin sosiaali- ja terveysalan (sote) yhdistykset kuin kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muut yhdistykset. Jokainen alueen yhdistys ja yhteisö on tärkeässä roolissa yhteisen hyvinvoinnin edistämisessä.
 
SILTA yhteisöklubi on löytänyt paikkansa törkeänä kohtaamispaikkana niin yksittäisille päiväkävijöille, vertaisryhmille, kerhoille, yhteisöille, yhdistyksille ja verkostoryhmille. Kävijöiden toiveista on perustettu ns. "teemakahviloita" tarjoamaan mahdollisuus kohdata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Yhdistyksiä on kuultu koulutustarjonnan kehittämisessä ja kokoontumistilojen kartoittamisessa sekä vastausten löytämisessä yhteisiin haasteisiin alueellamme.
 
Keskeiseksi SILTA yhteisöklubin tehtäväksi onkin muodostunut monitoimijuuden ja verkostoyhteistyön rakentaminen laajasti eri toimijoiden kesken perinteisiä rajojakin rikkoen. Näin voidaan yhdessä löytää ratkaisuja ihmisten, yhdistysten ja yhteisöjen esittämiin tarpeisiin ja haasteisiin sekä tukea julkisen sektorin ja koulutusorganisaatioiden toimintaa.
 
SILTA toimii nimensä mukaisesti yhdistäjänä, verkostojen kokoajana, yhteistyöryhmien mahdollistajana, aloitteentekijänä, asiantuntijana ja koordinoijana sekä yhteistyökumppanina monien eri toimijoiden kanssa maakuntarajatkin ylittäen. SILTA osallistuu moniin eri ohjausryhmiin ja työryhmiin järjestötoiminnan edustajana. Keskeisiä SILTA yhteisöklubin koordinoimia yhteistyöryhmiä ja yhteistyöllä toteutettuja tapahtumia tai toimintamalleja ovat:
- Verkkarit - Vapaaehtois-, vertais- ja tukitoiminnan kehittäjäryhmä
- KPKOOS - Keski-Pohjanmaan kokemusosaamisen ohjausryhmä
- VERNA - Potilasyhdistysten ja muiden sote-yhdistysten ensitieto ja neuvontapiste pääterveysasemalla Kokkolassa
- Yhdistysten Tori - Vuosittain järjestettävä tapahtuma kesän alussa esittelemään yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa. Tänä vuonna 1.6.2016
- YhdistysExtriimi - Sote-yhdistysten ja potilasyhdistysten "yhdistysten tori" ja kokemusosaajien puheenvuorot Hyvinvointikampuksella, tänä vuonna marraskuussa.
Lisäksi SILTA on keskeinen toimija järjestämässä vuosittain Keski-Pohjanmaan liiton koordinoimia Hyvinvoinfoorumia kesän kynnyksellä ja Järjestöjen pyöreää pöytää syksyn alussa.
 
SILTA kokoaa, keskittää ja jakaa tietoa monien eri viestintäkanavien kautta ilmoituksin, esittein, sähköpostitse, nettisivulla www.yhteisoklubi.fi, facebookin, twitterin ja Instagramin välityksellä. SILTA on tärkeässä roolissa kehitettäessä yhteistyössä eViljoa - yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikkaa nettiin. eViljo antaa mahdollisuuden uudenlaiselle viestinnälle ja näkyvyydelle yhtenäisen yhdistysrekisterin avulla. Olettehan jo rekisteröityneet ww.eviljo.fi. Näin yhdistyksenne ja yhteisönne ovat kaikkien löydettävissä.
 
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan yhteistyömuodoista SILTA yhteisöklubin 5-vuotisjuhlapäivänä torstaina 12.5. klo 10:00 - 15:00 täytekakkukahvien äärellä. Joulukuussa on sitten KOSTI ry:n 15-vuotisjuhlien aika.